• معرفی کارکنان
  واحد سراهای دانشجویی:

  نام و نام خانوادگی: رضا محمدی بزنج
  سمت: کارشناس مسئول واحد سراهای دانشجویی
  تلفن: 05837266531 و داخلی 229

  نام و نام خانوادگی: فاطمه امان زاده
  سمت: کارشناس واحد سراهای دانشجویی - خواهران
  تلفن: 05837266531 و داخلی 206  واحد رفاه و تغذیه:

  نام و نام خانوادگی: علی اکبر رمضانی
  سمت: کارشناس واحد رفاه و تغذیه
  تلفن: 05837266531 و داخلی 281  اداره تربیت بدنی:

  نام و نام خانوادگی: علی قربانی شیراز
  سمت: ریاست اداره تربیت بدنی
  تلفن: 05837266531 و داخلی 230

  نام و نام خانوادگی: زهرا خانی
  سمت: کارشناس اداره تربیت بدنی - خواهران
  تلفن: 05837266531 و داخلی 206

  نام و نام خانوادگی: ابراهیم شجاعی
  سمت: کارشناس اداره تربیت بدنی - برادران
  تلفن: 05837266531 و داخلی 287

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵