• کمیسیون موارد خاص
  کميسيون بررسي موارد خاص در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشکيل مي گردد تا با رعايت مفاد آيين نامه فقط به وضعيت تحصیلی دانشجوياني که مورد خاص تشخيص داده ميشوند، رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايد. البته موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود که جريان تحصیل آنها به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها که در تحصیلشان موثر بوده با مشکل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه ها ي موجود ممکن نيست و رسيدگي به مشکلات تحصیلي آنها و ارايه راه حل مطققي به بررسسي بيشتر و قضاوت دقيق تر و همه جانبه نياز داشته باشد.

                                                                                                 

  راهنمای ثبت نام دانشجو در سامانه سجاد                            راهنمای استفاده از سامانه سجاد توسط دانشجو 
 • کارشناس کمیسیون
  نام و نام خانوادگی: زهرا خانی

  شماره تماس: 05837266531 و داخلی 206

  محل استقرار: ساختمان شماره 2 - اتاق 2
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵